Gyakran ismételt kérdések

Árajánlat

Az BZ Press Nyomda az Ajánlatkérő által megadott specifikációnak megfelelően kalkulálja az árajánlatot, aminek érvényessége mindig aktuális. Az erről kapott e-mailes visszaigazolásban feltüntetett gyártási árajánlat 15 napig érvényes. Nem jön létre a szerződés abban az esetben, ha a megrendelésben foglaltak bármely pontban eltérnek az árajánlattól.

Anyagok átvétele, minőség

A nyomdatermék minősége akkor szerződésszerű, ha a szúrópróbaszerű vizsgálatoknál a hibás mennyiség 3 %-nál nem több. Amennyiben a Megrendelő a megrendelés leadásakor nem jelzi írásban, hogy gépinduláskor nyomáspróbát kér – ahol ő vagy meghatalmazottja ellenőrzi és jóváhagyja a készülő nyomatot – akkor a nyomtatás minőségét elfogadottnak veszi. Minőségi átvételnek tekintik a felek a nyomáspróbát. Az átvett próbanyomattól eltérő nyomatokért a BZ Press Nyomda anyagilag felelős, melynek mértéke maximum a gyártási költség. Minőségi reklamációt csak az átvételtől számított 24 órán belül fogad el a BZ Press Nyomda.

Mennyiségi átvétel

A Megrendelő a megrendelt mennyiség teljesülésének tekinti, ha a BZ Press Nyomda a megrendelt összesített példányszám ± 1%-nak megfelelő példányt ad át. A Nyomda a mennyiségi átvételt elősegítendő egységcsomagokat állít elő. A szolgáltatás átvétele A BZ Press Nyomda részéről kiállított bármilyen, a megrendelés teljesítésével kapcsolatos (szállítólevél, teljesítésigazolás, számla, stb.) dokumentum átvételével történik. Átvételnek számít, ha a számlát az átvételtől számított 24 órán belül nem kifogásolják. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megfelelő minőségű nyomdai termék előállításához eredetileg 300 dpi-s felbontású fotókra van szükség. Az internetről leszedett képek nyomdai feldolgozásra többnyire alkalmatlanok. Az eredetileg 72 dpi-s képek utólagos szoftveres felnagyítása nem garantál elfogadható minőséget. A Megrendelő által biztosított forrásanyagokat a megrendelés teljesítése után a Nyomda sem tárolni, sem archiválni nem köteles, azok további tárolásáról a Megrendelő gondoskodik. A megrendelő írásos kérelmére – ha azt a technológia lehetővé teszi – az általa biztosított forrásanyagon is végezhetünk változtatást, ennek díja 3.600,- Ft/óra + ÁFA.

Felelősség

A BZ Press Nyomda nem vizsgálja a Megrendelő által nyomdakészen átadott anyag tartalmát, így azokért felelősséget sem vállal. A BZ Press Nyomda nem vállal felelősséget az általa készített nyomatokon szereplő adatok illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás miatt a BZ Press Nyomda kizárja kártérítési felelősségét.

Név, felirat, márka

Az BZ Press Nyomda a nyomdatermékekre kizárólag a Megrendelő engedélyével jogosult a saját nevét, telefonszámát, webcímét, logóját rányomtatni. A BZ Press Nyomdának joga van az elkészült terméket mintaként felhasználni, referenciaként bemutatni.

Digitális Nyomdai előkészítés

A szerkesztési munkadíj tartalmazza a szerkesztés egyszeri költségét, egyszeri korrektúrázás utáni javítását, és az anyag elhelyezésének egyszeri megváltoztatását. Az ezen túlmenő szerkesztési igények külön díjtételt képeznek. A szerkesztési munkadíj megfizetése nem jelenti a forrásanyag szerzői jogainak a megszerzését, az minden esetben a BZ Press Nyomda tulajdona marad. A forrásanyag és forráskód kiadására megrendelő csak külön térítés ellenében tarthat igényt. A nyomdai előkészítés során ha az anyag változtatást igényel, a BZ Press Nyomda minden esetben korrektúrát küld a Megrendelőnek, amelyen a Megrendelő ellenőrzi az elkészített anyagot. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a korrektúrák során az észre nem vett hibákért a BZ Press Nyomda felelősséget nem vállal. A Megrendelő által nem észrevehető hibák esetén a BZ Press Nyomda kizárólag a saját munkája ellenértékéig vállal felelősséget. Az elmaradt haszon, vagy közvetett károkozás felelősségét mindkét fél kizárja. A grafikai munkadíj 3600.-Ft+áfa/óra.

Megrendelés

Vevő az e-mailben küldött árajánlat alapján részletezett megrendelést küld írásban, amelyben az árajánlatnak megfelelően pontosan dokumentálja a specifikációt, elfogadja a kiajánlott árat, és az általános szerződési feltételeket. Ezt visszaigazolással nyugtázza, amellyel szerződés jön létre. A BZ Press Nyomda a megrendelést írásban csak a Megrendelő külön kérésére igazolja vissza. Nem jön létre árajánlati kötöttség, abban az esetben, ha a megrendelés bármely pontjában eltér az árajánlattól.

Szállítás

A BZ Press Nyomda a kész munkát a megrendelésben feltüntetett időtartamon belül készíti el, majd az elkészülést követő 3 munkanapon belül a Megrendelőnek átadja vagy leszállítja. A BZ Press Nyomda által adott ár 1 db országhatáron belüli címre történő kiszállítást tartalmaz. Egyéb kiszállítást a Nyomda csak külön megállapodás alapján végez. A Megrendelő feladata és költsége az áru gépkocsiról történő levétele.

Elállási jog és a megrendelő felelőssége

Nyomdánkban kizárólag egyedi, a megrendelő kifejezett kérésére, másnak nem értékesíthető nyomdatermékeket állítunk elő, így a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5.§ “c” bekezdése értelmében megrendelő nem élhet elállási jogával. Amennyiben a megrendelő az utánvétes csomagot a futárszolgálattól bármilyen okkal nem veszi át, a csomagot visszaküldi, akkor a sikertelen kézbesítéstől számított 10. naptól naponta a számla értékének 1%-át köteles fizetni késedelmi kötbérként Nyomda részére! Amennyiben a megrendelő átutalásos fizetési mód esetén a számlát nem fizeti ki határidőre, akkor a számla fizetési határidejétől számított 10. naptól naponta a számla értékének 1%-át köteles fizetni késedelmi kötbérként Nyomda részére! Amennyiben a megrendelő cég, vállalkozás vagy intézmény, akkor a megrendelést leadó magánszemély a számla kiegyenlítésére készfizető kezességet vállal!

Számlázás, áru ellenértéke

Az elkészített számla csak akkor térhet el a megrendelésben rögzítettől, ha a műszaki tartalomban változás volt, és ezt megfelelően dokumentálták. A fizetés alapvetően az áru megrendelésekor, átutalással, elektronikus számla ellenében esedékes. Ettől eltérő fizetési határidőt a felek írásban rögzíthetnek. Minden áru a BZ Press Nyomda tulajdonában marad, amíg az összes számlázott összeg – beleértve a kamatot, költségeket, kötbért és adókat – teljes mértékben kifizetésre nem kerül. Késedelmes fizetés esetén a BZ Press Nyomda a törvényben szabályozott jegybanki alapkamat + 8% késedelmi kamatot számít fel, valamint a számla fizetési határidejét követő 10. naptól a teljes kifizetésig naponta a számla értékének 1%-áig késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult!

Szerzői és sokszorosítási jog

Nyomdai munkák esetében kizárólagosan a kinyomtatott nyomdai végtermékek képezik Megrendelő tulajdonát. A BZ Press Nyomda által készített forrásanyag, – mint szellemi termék – minden esetben a Digitális Nyomda tulajdona marad. A BZ Press Nyomda által létrehozott szellemi termékek (hirdetések, kreatív anyagok, grafikák stb.) bármely más médiában, vagy más területen történő felhasználásakor a Nyomdát jogdíj illeti meg. Ennek mértéke mindig külön megállapodás tárgya. A szerzői joggal, környezetvédelmi termékdíjjal és a kulturális járulékkal kapcsolatos előírásokat Megrendelő ismeri, a rendelkezések szerinti díjakat, díjfizetési kötelezettség esetén megfizeti. A BZ Press Nyomda egyik kötelezettség teljesítését sem vizsgálhatja, azokért a Megrendelő felel! Adatok kezelése, archiválása A BZ Press Nyomda a munka elvégzéséhez leadott anyagokat (digitális vagy egyéb) a számla kifizetéséig archiválja, szerverén tárolja. A kéziratot vagy egyéb anyagokat a munka szállításakor a Megrendelő írásban benyújtott kérésére visszaadja. Ha nem történik ilyen irányú rendelkezés, a leadott anyagokat a BZ Press Nyomda a számla kifizetését követő 10 munkanapon belül megsemmisíti, a digitális adatokat szerveréről törli. Amennyiben a BZ Press Nyomda végezte az előkészítési munkálatokat, úgy jogosult a digitális adatokat szerverén tárolni.

Teljesítési határidő

A teljesítési határidő a megrendelés kézhezvételének napjától számít, ha a megrendelő a nyomtatáshoz szükséges anyagokat megfelelő formában, minőségben és hiánytalanul átadta. A kiküldött próbanyomatok, korrektúrák ellenőrzésének, elfogadásának idejére a folyamat megszakad, majd az írásos megerősítés elfogadástól ismét elkezdődik. Az esetleges kártérítési igény az árajánlat/számla összegét nem haladhatja meg, a megrendelő semmilyen jogcímen nem kérhet ellentételezést.

Reklamáció

A reklamáció érvényességének feltétele, hogy a Megrendelő írásban nyújtsa be az összes vonatkozó adat feltüntetése mellett, – az áruk kézhez vételétől számított 5 napon belül, ill. maximum a szállítást követő 1 hónapos, teljes jogvesztő határidő mellett. Amennyiben a reklamáció megalapozott, a Digitális Nyomda saját döntése szerint kicserélheti vagy kijavíthatja a kérdéses árukat. Amennyiben a Digitális Nyomda véleménye szerint a javítás vagy csere nem lehetséges, a BZ Press Nyomda köteles az eladási árat jóváírni és a Megrendelő részére visszafizetni. Az árut kizárólag a BZ Press Nyomda előzetes és írásos beleegyezésével lehet visszaküldeni. Ezen beleegyezés nem jelenti a felelősség elismerését. A reklamáció nem jogosítja fel Megrendelőt arra, hogy a teljes kifizetést felfüggessze, illetve a teljes megrendelést, szállítást vagy egyéb megrendeléseket lemondjon. A reklamáció akkor megalapozott, ha a nyomda által készített és az ügyfél által jóváhagyott állománytól eltérő verzió kerül gyártásra, illetve küldött anyag esetén a reklamációhoz megfelelően előkészített anyag szükséges. Megfelelőnek tekinthető az állomány, amennyiben legalább 2 mm kifutóval rendelkezik, a színösszeállítás cmyk színben van, a szövegek vektorizálva vannak és legalább 5 mm esztétikai margóval készül.

Vis Maior

A vis maior olyan eseményt jelent, amelyet a BZ Press Nyomda nem tud befolyásolni, és amely a szerződés teljesítését megakadályozza, vagy ésszerűtlenül megnehezíti. Vis maior esetén a Nyomda nem felel annak hatásáért, és minden kötelezettsége felfüggesztésre kerül.

Az Általános Szerződési Feltételek érvényessége

Jelen szerződési feltételek 2012.01.01-től érvényesek, és vonatkozik a Megrendelő és a BZ Press Nyomda között e naptól létrejövő minden szerződésre. A BZ Press Nyomda az árajánlathoz és szerződéshez nem mellékeli a jelen ÁSZF-t, de a honlapján mindig és mindenkor elérhetővé teszi azt. Záró rendelkezések Felek, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják az irányadónak. Felek az esetleges vitáikat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni.

Vezetéknév Keresztnév Cégnév Telefon Email Termék megnevezése Ajánlatkérés leírása

Információk

Termékeink